Thị trường hàng hóa có vai trò gì trong nền kinh tế hiện nay?

Chúng ta thường nghe nhiều về cụm từ thị trường hàng hóa nhưng đã thực[...]