Take profit là gì? Ý nghĩa của nó trong giao dịch Forex

Stop loss và take profit là hai lệnh cơ bản nhất trong ngoại dịch ngoại[...]